Glädjande besked för verksamheten på Anderstorp motorbana!

Glädjande besked för verksamhetsutövaren och för alla kunder och användare av Scandinavian Raceway när Mark och Miljödomstolen i Växjö bifaller inhibitionsbegäran och upphäver Länsstyrelsen i Jönköpings beslut med omedelbar verkan.

Vidare skriver man i domen att,

"Mark- och miljödomstolens beslut gäller till dess ett nytt tillstånd vunnit laga kraft eller till dess domstolen förordnat annat. Fram till dess gäller de försiktighetsmått som framgår av nämndens beslut den 21 maj 2018, § 78."

Vilket nu ger verksamhetsutövaren på anläggningen möjlighet att genomföra all planerad verksamhet och slutföra de utredningar om bl.a. ekvivalent ljudpåverkan som nämnden beslutat.

En  uppdaterad Preliminär kalender finns HÄR!

.